Θέμα 5 Αλφαβητισμός υγείας

Ο αλφαβητισμός υγείας είναι μία σημαντική πτυχή της προαγωγής υγείας και παράγοντας κλειδί στην διαχείριση ασθενειών, τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας και τη βελτίωση της γενικής αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας

“Συνδέεται με την παιδεία και περιλαμβάνει τις γνώσεις, το κίνητρο και την ικανότητα για την πρόσβαση, κατανόηση, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία, ώστε να είναι δυνατή η κρίση και λήψη αποφάσεων στην καθημερινή ζωή σχετικά με την παροχή υπηρεσιών υγείας, την πρόληψη ασθενειών και την προώθηση της υγείας για την διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής καθ’ όλη τη διάρκειά της
Sørensen, 2012
“Ο αλφαβητισμός υγείας υφίσταται όταν οι δεξιότητες και η ικανότητα εκείνων που αναζητούν πληροφορίες και υπηρεσίες υγείας συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα των πληροφοριών και υπηρεσιών.”
Parker & Ratzan, 2010

Γιατί έχει σημασία;

  • Το χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας λειτουργεί σαν τροχοπέδη/εμπόδιο:

Χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 🡪 αρνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την υγεία, χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία, υψηλότερα ποσοστά θανάτων

Χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας 🡪 κακή επικοινωνία μεταξύ ασθενή και επαγγελματία υγείας

  • Οι ασθενείς με υψηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας είναι 30% λιγότερο πιθανό να επανεισαχθούν στο νοσοκομείο ή να επισκεφθούν τα επείγοντα

Τα ποσοστά παρεισαγωγής στο νοσοκομείο μειώνονται καθώς το επίπεδο αλφαβητισμού υγείας των ασθενών αυξάνεται.

Ο αλφαβητισμός υγείας έχει 3 επίπεδα (WHO, 2009):

Ικανότητες που καθορίζουν ένα επαρκές επίπεδο αλφαβητισμού υγείας

Το να μπορεί κάποιος να:

  • Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
  • Αναλύει σχετικούς κινδύνους και οφέλη
  • Υπολογίζει δόσεις φαρμάκων
  • Επικοινωνεί με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
  • Εντοπίζει ιατρικές πληροφορίες
  • Εκτιμά την ποιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών
  • Ερμηνεύει αποτελέσματα εξετάσεων