Θέμα 4 Αλφαβητισμός υγείας

Ο αλφαβητισμός υγείας είναι μία σημαντική πτυχή της προαγωγής υγείας και είναι σημαντικός για τη διαχείριση ασθενειών και τη βελτίωση της υγείας.

“Συνδέεται με την παιδεία και περιλαμβάνει τις γνώσεις, το κίνητρο και την ικανότητα για την πρόσβαση, κατανόηση, αξιολόγηση και εφαρμογή πληροφοριών σχετικά με την υγεία, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής” (Sørensen, 2012)
Sørensen, 2012

Γιατί έχει σημασία;

 • Το χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας λειτουργεί σαν εμπόδιο
  • Έχει αρνητική επίδραση στην υγεία, χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης στη θεραπεία, υψηλότερα ποσοστά θανάτων
  • Συμβάλλει στην κακή επικοινωνία μεταξύ ασθενή και επαγγελματία υγείας
 • Οι ασθενείς με υψηλό επίπεδο αλφαβητισμού υγείας είναι 30% λιγότερο πιθανό να επανεισαχθούν στο νοσοκομείο ή να επισκεφθούν τα επείγοντα

Επαρκές επίπεδο αλφαβητισμού υγείας σημαίνει να μπορεί κάποιο άτομο να:

 • Έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • Αναλύει σχετικούς κινδύνους και οφέλη
 • Υπολογίζει δόσεις φαρμάκων
 • Επικοινωνεί με παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
 • Εντοπίζει ιατρικές πληροφορίες