Θέμα 5 Διαφορετικές διαστάσεις της χρήσης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Μάθησης και Επικοινωνίας από τους πρώην κρατούμενους

Καθώς η Τεχνολογία έχει ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της ζωής, η ψηφιακή τεχνολογία που αφορά τους πρώην κρατούμενους παρουσιάζεται ως απαραίτητη.

Γιατί η εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες είναι επωφελής για τους πρώην κρατούμενους;

  • Οι πρώην κρατούμενοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται για τα επαγγέλματα κάθε κλίμακας (είτε με υψηλές είτε με χαμηλές απολαβές).
  • Οι πρώην κρατούμενοι θα αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται για να ενισχύσουν την εργασιακή τους θέση και τις εργασιακές τους ευκαιρίες.
  • Ακόμη και κατά την περίοδο της κράτησής τους, οι κρατούμενοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή τεχνολογία για να ενισχύσουν τις γνώσεις και την εκπαίδευσή τους και να προετοιμαστούν για την επανένταξή τους.
  • Οι πρώην κρατούμενοι θα έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε νέες δυνατότητες εκπαίδευσης.

Οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των πρώην κρατουμένων. Οι πρώην κρατούμενοι, που είναι ψηφιακά εγγράμματοι, έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επανέλθουν στην κοινωνία με επιτυχία και να είναι κοινωνικά ενεργοί.

Συνεπώς, οι Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας και η απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων βελτιώνουν την προσωπική και επαγγελματική ζωή ενός πρώην κρατούμενου.

Εκπαίδευση

Στις μέρες μας, προσφέρεται μια ποικιλία ευκαιριών κατάρτισης μέσω μικτής/υβριδικής ή ακόμα και εξ αποστάσεως/διαδικτυακής μάθησης. Η μικτή και η διαδικτυακή μάθηση παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία, μάθηση με αυτόματο ρυθμό και χωρίς κόστος.

Κοινωνική ζωή και αλληλεπίδραση

Οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την κοινωνική τους ζωή. Το διαδίκτυο και κατά συνέπεια τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως κοιτίδα κοινοτήτων και χώρων δημόσιας έκφρασης, προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες ανθρώπινης αλληλεπίδρασης σε όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή κινητικά προβλήματα.

Απασχολησιμότητα

Οι περισσότεροι πρώην κρατούμενοι θεωρούν ότι η εργασιακή απασχόληση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκατάσταση της αυτοπεποίθησης και της αυτάρκειάς τους. Ένας νέος σύγχρονος κανόνας υποδεικνύει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Από αυτόν τον κανόνα δεν εξαιρούνται οι πρώην κρατούμενοι.

Απαιτούνται ψηφιακές δεξιότητες για όλα τα επαγγέλματα