Θέμα 3 Αλφαβητισμός υγείας και ψηφιακός  αλφαβητισμός υγείας

Σύμφωνα με αυτούς τους ορισμούς και έννοιες, η υγεία και η ψυχική υγεία μπορεί να ερμηνευτεί μέσω του βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.

Μετακίνηση από την βιοιατρική προοπτική σε μια ολιστική προσέγγιση

3 τομείς αλληλεπιδρούν και καθορίζουν την υγεία

  • Ο βιολογικός
  • Ο ψυχολογικός
  • Ο κοινωνικός