Θέμα 2 Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού εγγραμματισμού

Ψηφιακές Δεξιότητες:

ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τον χειρισμό πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν επιχειρησιακές, τυπικές πληροφορίες και στρατηγικές δεξιότητες και αφορούν τα ακόλουθα τρία (3) επίπεδα:

  • πρόσβαση και εξερεύνηση ψηφιακού περιεχομένου,
  • δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,
  • ανταλλαγή και επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου.

Είναι σημαντικό για τους χρήστες να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης καθώς έχουν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και να αξιολογούν την ακρίβεια του διαδικτυακού περιεχομένου.

Τεχνικές δεξιότητες (ονομάζονται επίσης, δεξιότητες ΤΠΕ):

ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση του υλικού και του λογισμικού της λειτουργίας των υπολογιστών.

Οι Τεχνικές δεξιότητες και οι ψηφιακές δεξιότητες συνθέτουν την ολοκληρωμένη έννοια του Ψηφιακού Γραμματισμού.

Οι δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας μπορούν να διδαχτούν μέσω πολλών τρόπων και μεθόδων:

  • σχολική εκπαίδευση
  • εκπαιδευτικά προγράμματα
  • ανεπίσημα εργαλεία και μεθοδολογίες (λ.χ.  αυτομάθηση).

Στις μέρες μας, η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος.

Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας & Ψηφιακές Δεξιότητες

  • Λογισμικό Παραγωγικότητας

Είναι το σύστημα λογισμικού που επιτρέπει τη μετατροπή πληροφοριών (π.χ. έγγραφα, παρουσιάσεις, φύλλα εργασίας κ.λπ.) σε διάφορες μορφές.

  • Λειτουργικά Συστήματα

Αυτή η ικανότητα αναφέρεται στην τυπική λειτουργία ενός υπολογιστή, μιας κινητής συσκευής κ.λπ.

  • Εργαλεία Επικοινωνίας

–Άμεσο μήνυμα

–Τηλεδιάσκεψη

–Ανταλλαγή και διαχείριση email

–Κοινωνικά Δίκτυα και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

  • Δημιουργία και επεξεργασία κειμένου

Η δημιουργία περιεχομένου συνεπάγεται τη δημιουργία οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω της διατύπωσης, της εικονογράφησης και της φωτογραφίας και τη δυνατότητα εκ των υστέρων επεξεργασίας και τροποποίησης του.

Προηγμένες ΤΠΕ & Ψηφιακές Δεξιότητες

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ο προγραμματισμός υπολογιστών είναι ένας ευρύς όρος που δηλώνει τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή βασικού λογισμικού και εφαρμογών υπολογιστών.

Μεγάλα δεδομένα

Τα μεγάλα δεδομένα είναι μεγάλα, ποικίλα σύνολα πληροφοριών που αναπτύσσονται με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς. Περιλαμβάνουν τον όγκο των πληροφοριών, την ταχύτητα ή την ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται και συλλέγονται, καθώς και την ποικιλία ή το εύρος των σημείων δεδομένων που καλύπτονται.

Κυβερνοασφάλεια

Η κυβερνοασφάλεια είναι η πρακτική της προστασίας κρίσιμων συστημάτων και ευαίσθητων πληροφοριών από ψηφιακές επιθέσεις. Τα μέτρα κυβερνοασφάλειας έχουν σχεδιαστεί για την καταπολέμηση απειλών κατά των δικτυωμένων συστημάτων και των εφαρμογών.

Ψηφιακή επιχειρηματικότητα

Αυτός ο όρος περιγράφει τη μετάβαση της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας στο ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον. Η ψηφιακή επιχειρηματικότητα υπογραμμίζει τις αλλαγές στην επιχειρηματική πρακτική, τη θεωρία και την εκπαίδευση.

Τεχνητή νοημοσύνη

 Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ψηφιακού υπολογιστή ή ενός ρομπότ ελεγχόμενου από υπολογιστή να εκτελεί εργασίες που συνήθως σχετίζονται με ευφυή όντα.