Θέμα 2 Η ιεραρχία αναγκών του Maslow

Η ιεραρχία αναγκών του Maslow υπογραμμίζει ότι τα άτομα κινητοποιούνται από τις πράξεις τους για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Ο Maslow αναγνώρισε πως όλα τα άτομα θέλουν να γίνουν το καλύτερο που μπορούν να γίνουν – να αυτοπραγματωθούν.

Για να πετύχουν την αυτοπραγμάτωση ο Maslow  επισήμανε ότι όλα τα άτομα πρέπει να περάσουν από πέντε ξεχωριστά στάδια και να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες πριν περάσουν στο επόμενο στάδιο: