Θέμα 2 Μείωση της Υποτροπής μέσω της Ψηφιακής Εκπαίδευσης: Εισαγωγή Υποτροπή

Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να μειώσει μακροπρόθεσμα τις υποτροπές. Η αναβάθμιση της εκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων ειδικά όσον αφορά τη γνωριμία τους με τον εικονικό και τον ψηφιακό κόσμο φαίνεται να μειώνει τα ποσοστά υποτροπής και να αυξάνει τα ποσοστά απασχόλησης.

Σε γενικές γραμμές, αυτά είναι τα άμεσα και έμμεσα οφέλη του ψηφιακού γραμματισμού που συνδέονται στενά με τη μείωση της υποτροπής:

  • έχοντας τεχνολογικό εξοπλισμό εκπαίδευσης που υποστηρίζει την εκπαίδευση αποκατάστασης, οι αποφυλακισμένοι μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να αποκτήσουν καλύτερο πτυχίο,
  • βελτίωση των δυνατοτήτων τους για απασχόληση μετά την αποφυλάκισή τους,
  • ανταγωνισμός για αξιοπρεπώς αμειβόμενες θέσεις εργασίας και αποφυγή του κινδύνου της φτώχειας μετά την αποφυλάκιση και τον κύκλο εκ νέου φυλάκισης,
  • μείωση του αντίκτυπου της φυλάκισης κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του περιορισμού και κυρίως μετά την αποφυλάκισή τους,
  • πρόληψη της υιοθεσίας της «κουλτούρας της φυλακής».

Φυλάκιση: μια διαδικασία μέσω της οποίας οι τρόφιμοι έγιναν δέκτες αρνητικών αξιών και κανόνων που χαρακτηρίζουν τη ζωή στη φυλακή, εις βάρος των κοινωνικά αποδεκτών συμπεριφορών και κανόνων.