Θέμα 2 Εμπόδια

Τα εμπόδια επικοινωνίας είναι εμπόδια που δυσχεραίνουν τη διαδικασία επικοινωνίας. Παραδείγματα τέτοιων εμποδίων είναι: