Θέμα 2 Ορίζοντας την Ψυχική Υγεία

  • Η υγεία και η ψυχική υγεία είναι αλληλοεξαρτώμενες
  • Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία (WHO, 2018)

Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας στην οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητες του, μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις, μπορεί να είναι παραγωγικό στην εργασία του και να συνεισφέρει στην κοινότητα.