Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό

  • Αναπόσπαστο μέρος της υγείας. Η υγεία και η ψυχική υγεία είναι αλληλοεξαρτώμενες.
  • Δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία (WHO, 2018)

Η ψυχική υγεία είναι μια κατάσταση ευημερίας στην οποία ένα άτομο συνειδητοποιεί τις ικανότητες του/της, μπορεί να ανταπεξέλθει στις καθημερινές στρεσογόνες καταστάσεις, μπορεί να είναι παραγωγικός/ή στην εργασία του/της και να συνεισφέρει στην κοινότητα του/της.