Θέμα 1 Τι είναι η προώθηση ψυχικής υγείας

  • Αναπόσπαστο μέρος της προαγωγής της υγείας
  • Στοχεύει στο να αυξήσει τις ικανότητες και δεξιότητες, και να αναπτύξει την κοινότητα με σκοπό την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και την ενίσχυση της ψυχικής ευεξίας
  • Μεγιστοποιεί την ικανότητα των ατόμων να αντιμετωπίζουν το στρες και να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους
  • Αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα ψυχικής υγείας, μειώνει το στίγμα και ενθαρρύνει την αναζήτηση βοήθειας όταν αυτή χρειάζεται

Η προαγωγή της ψυχικής υγείας έχει 3 επίπεδα:

Το ατομικό: αυξάνει την ανθεκτικότητα των ατόμων

Το κοινωνικό: ενδυναμώνει την κοινότητα ώστε να συμπεριλαμβάνει όλα τα άτομα

Το δομικό: μειώνει τα εμπόδια που απειλούν την προαγωγή της ψυχικής υγείας