Θέμα 1 Ορισμοί

Μία κατάσταση πλήρους 

Σωματικής

Ψυχικής

Κοινωνικής

ευημερίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας

Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό δύο σημαντικές πτυχές της υγείας αναγνωρίζονται:

  • Η πτυχή της απουσίας ασθένειας ή αναπηρίας
  • Η πτυχή της υγείας ως ευημερίας όχι μόνο σωματικής, αλλά και ψυχολογικής και κοινωνικής.

Η υγεία ορίζεται ως ένα ολιστικό φάσμα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών της, σωματικών, πνευματικών και κοινωνικών.