Θέμα 1 Η Σημασία της Εκπαίδευσης των Επαγγελματιών

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στις φυλακές είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία επανένταξης των (πρώην) κρατουμένων. Επίσης, στα μάτια των (πρώην) κρατουμένων, οι επαγγελματίες αυτοί είναι οι εκπρόσωποι του σωφρονιστικού και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να έχουν κατάλληλο μορφωτικό υπόβαθρο και υπόβαθρο συμπεριφοράς ώστε να αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία και την καινοτομία στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή ακόμα και μέσα στις φυλακές.

Σε αυτό το πνεύμα, όσον αφορά την εκπαίδευση των (πρώην) κρατουμένων, οι επαγγελματίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή εκπαίδευση, ώστε να μεταδώσουν αυτή τη γνώση στους εκπαιδευόμενούς τους.

Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτές και εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και δεν είναι σε θέση να ανανεώσουν την εκπαίδευση και να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις στην αποκατάστασή της.

Ένα ουσιαστικό βήμα για την επανένταξη των πρώην παραβατών είναι η σωστή εκπαίδευση των επαγγελματιών εντός και εκτός φυλακής.

Προετοιμασία των επαγγελματιών για την αποκατάσταση της ψηφιακής εκπαίδευσης

Η σωστή και συστηματική εκπαίδευση των επαγγελματιών υποστηρίζεται και ενθαρρύνεται επίσης από την ΕΕ ως βασικό στάδιο για την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση των πρώην κρατουμένων.

Η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να διαμορφώνεται με τη μορφή τακτικών σεμιναρίων/ διαδικτυακών σεμιναρίων χωρισμένα σε εκπαιδευτικές συνεδρίες, όπου οι συμμετέχοντες, οι οποίοι ιδανικά μπορεί να προέρχονται από διαφορετικούς φορείς/οργανισμούς/αρχές, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες θα:

-επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ και τις ψηφιακές τους δεξιότητες,

– εξοικειωθούν με εκπαιδευτικά συστήματα μικτής και διαδικτυακής μάθησης

-ταξινομήσουν τους εκπαιδευτικούς τομείς δίνοντας προτεραιότητα στην απόκτηση  ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ,

-δημιουργήσουν εγχειρίδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών τους, ανανεώνοντας τα υπάρχοντα βιβλία και εγχειρίδια,

-λάβουν ειδική εκπαίδευση για να μπορούν να καθοδηγούν και να συμβουλεύουν τους μαθητές τους σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.