Θέμα 1 Κατανόηση της έννοιας του ψηφιακού γραμματισμού

Ψηφιακές Δεξιότητες:

ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτείται για τον χειρισμό πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι ψηφιακές δεξιότητες περιλαμβάνουν επιχειρησιακές, τυπικές πληροφορίες και στρατηγικές δεξιότητες και αφορούν τα ακόλουθα τρία (3) επίπεδα:

  • πρόσβαση και εξερεύνηση ψηφιακού περιεχομένου,
  • δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου,
  • ανταλλαγή και επικοινωνία ψηφιακού περιεχομένου.

Είναι σημαντικό για τους χρήστες να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης καθώς έχουν πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και να αξιολογούν την ακρίβεια του διαδικτυακού περιεχομένου.

Τεχνικές δεξιότητες (ονομάζονται επίσης δεξιότητες ΤΠΕ):

ένα σύνολο δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση του υλικού και του λογισμικού της λειτουργίας των υπολογιστών.

Οι Τεχνικές δεξιότητες και οι ψηφιακές δεξιότητες συνθέτουν την ολοκληρωμένη έννοια του ψηφιακού γραμματισμού.

Οι δεξιότητες Μάθησης και Επικοινωνίας μπορούν να διδαχτούν μέσω πολλών τρόπων και μεθόδων:

  • σχολική εκπαίδευση
  • εκπαιδευτικά προγράμματα
  • ανεπίσημα εργαλεία και μεθοδολογίες (λ.χ.  αυτομάθηση)

Στις μέρες μας, η απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης και εισοδήματος.