Θέμα 1 Διατύπωση του σωστού μηνύματος

Η διατύπωση του σωστού μηνύματος είναι ζωτικής σημασίας σε μια επικοινωνιακή διαδικασία, καθώς αυξάνει την πιθανότητα να το κατανοήσουν οι συνομιλητές μας. Μερικά από τα σημαντικά σημεία που πρέπει να συμπεριληφθούν είναι τα εξής:

  • Υψηλός βαθμός ακρίβειας στη διατύπωση πληροφοριών, προσδοκιών και συναισθημάτων
  • Ένας σαφής στόχος, τα κύρια σημεία του μηνύματος
  • Τακτική, λογική ροή των πληροφοριών
  • Δέσμευση, ενθουσιασμός του λόγου
  • Προσαρμοσμένο στυλ στον αποδέκτη
  • Γραμματική ορθότητα
  • Παρακολούθηση του βαθμού κατανόησης