Ενότητα 1. Αναγνώριση της ανάγκης για ολοκληρωμένη προσέγγιση  για την πρόληψη ή την αντιμετώπιση του Στρες

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις σχετικά με το άγχος και τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει το άτομο. Ένα γεγονός γίνεται αντιληπτό ως στρεσογόνος παράγοντας εάν περιλαμβάνει βλάβη ή απώλεια που έχει ήδη συμβεί, απειλή κάποιου μελλοντικού κινδύνου ή πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί. Αυτή η ενότητα θα εκφράσει τη συσχέτιση μεταξύ θετικού στρες και εποικοδομητικής συμπεριφοράς και αρνητικού στρες και ανακατασκευαστικής συμπεριφοράς. Η διαφορά μεταξύ μιας αισιόδοξης και απαισιόδοξης άποψης και η διαφορετική συμπεριφορά λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών, εργασιακού περιβάλλοντος, ψυχοκοινωνικών πτυχών, προηγούμενης εμπειρίας κ.λπ. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διακρίνουν αν το άγχος αποτελεί ευκαιρία ή κίνδυνο. Θα αποκτήσουν γνώσεις πώς να διαχειρίζονται στρεσογόνες καταστάσεις τοποθετώντας τους στρεσογόνους παράγοντες σε κατηγορίες, μαθαίνοντας περισσότερα για τη διαδικασία του κύκλου του στρεσογόνου παράγοντα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν σε θέματα άγχους και περιπτωσιολογικές μελέτες και να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα το πλαίσιο. Τέλος, οι ερωτήσεις αξιολόγησης θα βοηθήσουν στην κατανόηση της γνώσης που έχει αποκτήσει ο συμμετέχων μέσω αυτής της ενότητας.