Ενότητα 3  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Προγραμματισμός και οργάνωση χρόνου και προτεραιοτήτων
  • Προγραμματισμός και προτεραιότητες – αρχή του Eisenhower
  • Ανάλυση ABC και “το πιο δύσκολο ή το πιο εύκολο ως πρώτο”
  • Αρχή Pareto
  • Ερωτήσεις ελέγχου – ρύθμιση προτεραιοτήτων
  • Δραστηριότητα: τα καθήκοντά σας και οι προτεραιότητές τους