Ενότητα 2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΟΥ

  • Γιατί, τι και πώς (μπορεί να διαχειριστεί εγκαίρως)
    • Δραστηριότητα: τα γιατί σου
  • Τι: σκέφτεσαι για τους στόχους σου
    • Δραστηριότητα: βάλτε τους δικούς σας έξυπνους στόχους
  • Δραστηριότητα: φτιάξτε τη δική σας λίστα εργασιών και δραστηριοτήτων