Σχετικά

RECHANCE

RECHANCE- Προσεγγίσεις επανένταξης για την παροχή ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης σε πρώην κρατούμενους.

Είναι σημαντικό να εξαλειφθεί το στίγμα και οι διακρίσεις που αποκλείουν αποξενωμένα μέλη της κοινωνίας, όπως είναι οι πρώην κρατούμενοι. Το έργο RECHANCE εστιάζει σε μεθόδους επανένταξης για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Οι πρώην κρατούμενοι μπορούν να επανενταχθούν στην κοινωνία και να γίνουν ενεργοί πολίτες λαμβάνοντας υποστήριξη που ενθαρρύνει θετικά την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη.

Το RECHANCE προτείνει πόρους, εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των πρώην κρατουμένων και στην καταπολέμηση των κοινωνικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν λόγω του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά τη διάρκεια του έργου RECHANCE, οι εταίροι του έργου από την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία συνεργάζονται με πρώην κρατούμενους για να προσφέρουν προγράμματα σπουδών, -εκπαιδευτικές- πηγές και εργαλεία που θα τους υποστηρίξουν κατά την επανένταξή τους στην κοινωνία σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Το έργο RECHANCE παρέχει ένα πρόγραμμα σπουδών, μια εκπαιδευτική εργαλειοθήκη, ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία και ένα Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογήςπου προσφέρει ποικίλους πόρους για τους πρώην κρατουμένους. Μέσω αυτών των εργαλείων και μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, η ομάδα-στόχος θα μπορέσει να βελτιώσει τις ικανότητές της στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, δεξιοτήτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), επικοινωνίας, δικτύωσης, διαχείρισης του άγχους, υπευθυνότητας, διαχείρισης χρόνου, επίλυσης συγκρούσεων και κοινωνικής επιβίωσης.

Στόχοι

Παροχή δεξιοτήτων και γνώσεων που είναι απαραίτητα για την προσωπική ανάπτυξη και επανένταξη των πρώην κατουμένων στην κοινωνία.

Ενδυνάμωση με προβληματισμούς και δεξιότητες για τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις.

Προώθηση της διαδικασίας αποκατάστασής τους μέσω προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και πόρων

Ενίσχυση την ικανότητα των εκπαιδευτών σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής μέσω καινοτόμων λύσεων και αποκλειστικά παιδαγωγικά παραδείγματα.

Καθορισμός μιας σαφούς και ολοκληρωμένης προσέγγισης κατάρτισης για εκπαιδευτές με σκοπό την αντιμετώπιση του διαφορετικού ιστορικού και των ατομικών αναγκών των πρώην κρατούμενων.

Ψηφιοποίηση του ποιοτικού μαθησιακού περιεχομένου προκειμένου να αυξηθεί η ποιότητα της παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Παραδοτέα του έργου

O1

Εργαλειοθήκη στοιχείων προγράμματος σπουδών και μάθησης.

O2

Ψηφιακά εργαλεία κατάρτισης

O3

Εγχειρίδιο κατευθυντήριων γραμμών προσαρμογής

Ομάδες - Στόχος