Téma 2 Verbální komunikace

Verbální komunikace se týká jazyka v písemné i ústní formě.

Verbální komunikace se obecně vztahuje na používání slov.

Verbální komunikace zahrnuje zvuky, slova a řeč. Mluvení je efektivním způsobem komunikace a pomáhá nám vyjádřit naše emoce slovy.

Verbální komunikace je jakákoli komunikace, při níž se sdělení vyjadřuje jazykem. Zahrnuje ústní komunikaci, jako je mluvení s někým po telefonu, diskuze mezi čtyřma očima, rozhovor, prezentace atd. Dále zahrnuje písemnou komunikaci, jako jsou dopisy a e-maily.

Verbální komunikace může být vyjádřena písemně nebo ústně.

Příklady písemné komunikace:

Dopisy

SMS zprávy

E-maily

Příklady ústní komunikace:

Rozhovory mezi čtyřma očima

Přednáška

Rádio