Téma 1 Jak organizace a plánování zvyšují efektivitu týmové práce

Plánování zvyšuje efektivitu práce a pomůže vám seřadit úkoly podle důležitosti tak, abyste dosáhli cíle.

Organizace je jednodušší způsob seřazení úkolů podle priority.

Plánování a organizace jsou tudíž dvě různé dovednosti, jejichž účinek se zvýší, pokud je spojíme dohromady.

Zamyslete se nad nějakým úkolem, který musíte udělat, ale nevíte, odkud začít. A právě ve chvíli, kdy si uvědomíte, jak a odkud začít, abyste úkol splnili, začínáte s organizací a plánováním své práce.

Nejprve je tedy potřeba si stanovit cíl, a následně si promyslet, jak jej dosáhnout. Na dalších slidech k tomu naleznete pár užitečných rad.

Cíle S.M.A.R.T. je rámec osvědčených postupů pro stanovení cílů.

Specific (specifický) Measurable (měřitelný) Achievable (dosažitelný) Realistic (reálný) Time-based (ohraničený v čase)

Použití této koncepce při pracovním plánování a organizaci vám ušetří čas a zároveň vám pomůže k efektivnějšímu dosažení cílů. Termín „specifický“ odpovídá na otázky co, proč, kdo, kde a jaký. Termín „měřitelný“ kolik. „Dosažitelný“ na: jak mohu tohoto cíle dosáhnout? „Reálný“ zda lze daného cíle dosáhnout? A „ohraničený v čase“ odpovídá na otázku kdy.

Níže uvádíme příklad z indeed.com:

„Po absolvování bakalářského studia pedagogiky si do tří měsíců najdu práci středoškolského učitele matematiky.

Specific:

Cíl stát se středoškolským učitelem matematiky je správně definovaný.

Měřitelný:

Dosažení cíle lze změřit počtem podaných přihlášek, pracovních pohovorů a nabídek.

Dosažitelný

Osoba, která si cíl stanovila, bude mít pro tuto práci dostatečnou kvalifikaci.

Reál

Osoba, která si cíl stanovila, chce získat pracovní místo ve školství po absolvování pedagogického vzdělání.

Ohraničený v čase:

Osoba, která si cíl stanovila, si určila termín pro dosažení cíle do tří měsíců od dokončení studia.

Při vytváření strategických plánů se běžně používá analýza SWOT. Zkratka SWOT je z anglického:

Strengths (silné stránky) Weaknesses (slabé stránky) Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby)

Silné a slabé stránky vystihují interní hlediska, jako je místo, cena a povědomí o značce, příležitosti a hrozby jsou pak externími hledisky, například problémy dodavatelského řetězce.

  • Prvním krokem je definovat předmět, který chcete analyzovat.
  • Druhým krokem je vypracovat specifický rámec, který vidíte na obrázku.
  • Následně vyplňte jednotlivé kvadranty dle popisu v předchozím odstavci.
  • Na závěr shrňte své závěry.