Partnerství

Romodrom o.p.s

Občanské sdružení Romodrom o.p.s. bylo založeno v roce 2001 jako dobrovolná nevládní nezisková organizace s cílem pomoci zejména lidem romského etnika. Brzy jsme však zjistili, že téma sociálního vyloučení se netýká pouze romské populace, ale je mnohem širším problémem a čítá mnohem větší skupiny obyvatel.
Naším hlavním cílem je pomoci těmto lidem najít řešení v nelehkých životních situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů. Za tímto účelem poskytujeme sociální služby a provádíme sociální projekty. Zaměřujeme se na terénní programy, sociální rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. Naše sociální projekty se zabývají zejména dluhovým poradenstvím, podporou zaměstnanosti, bydlením, péčí o děti či vzděláním. Naše společnost sídlí v Praze, ale poskytuje pomoc v 8 krajích (z celkových 14) České republiky.

Xenios Polis. Kultura, věda a opatření

Xenios Polis (XP) je soukromá výzkumná organizace (založená začátkem roku 2016), jejímiž členy jsou akademičtí pedagogové, držitelé titulu Ph.D., výzkumní pracovníci i zkušení pedagogové, školitelé pro vzdělávání dospělých a dobrovolníci. V organizaci XP se spojuje prvotřídní výzkum s prováděním projektů v oblasti společenského blahobytu financovaných z evropských zdrojů a organizace nabízí kvalitní zkušenosti v oblastech a odvětvích, jako je kulturní dědictví, boj proti chudobě, postižení, inkluzivní vzdělávání, digitalizace, rovnoprávnost pohlaví, zdravotní péče, životní prostředí a ochrana klimatu. Organizace má za cíl nabízet řešení k hlavním společenským problémům s důrazem na otázky týkající se zranitelných skupin (uprchlíci, přistěhovalci, nezaměstnaní, osoby s nízkými příjmy atd.), školení a podporu. Činnosti organizace XP jsou vždy založeny na podpoře inovací s funkčním zapojením možností, které nabízí informační a komunikační technologie.

Center for Social Innovation – Kypr

Středisko sociálních inovací (Center for Social Innovation, CSI) je organizace věnující se výzkumu a vývoji se zaměřením na podporu sociálních inovací, pomocí nichž může dojít k pozitivní změně pro subjekty na místní, celostátní, regionální i celosvětové úrovni. Mezi tyto subjekty patří mimo jiné vlády, orgány místních samospráv, neziskové agentury, obchodní subjekty i vzdělávací instituce. Tým CSI tvoří otevření a plně vybavení vědci, podnikatelé, vedoucí projektů, školitelé a odborníci v oblasti informačních technologií. CSI má kvalifikaci i kompetence ke zjišťování společenských potřeb, navrhování a provádění příslušných kroků a zajišťování udržitelného růstu. Tým CSI má odbornost v oboru tradičních vzdělávání i výuce on-line, v oblasti podnikání a start-upů, inovací, tvůrčí práce, vyjednávání, poradenství v IP, společenské odpovědnosti, poradenství pro firmy, analýzy dat, informačních technologií, vedení projektů, služeb hodnocení projektů, schvalování produktů, školení a počítačových her. CSI čerpá své znalosti a dovednosti z celosvětové sítě sestávající z akademických organizací, IT společností, veřejných služeb, mezinárodních organizací, start-upů a veřejných služeb.

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

PRISM je nezisková sociální firma, jejímž cílem je vytvářet rovné příležitosti pro adekvátní vývoj společností, komunit a osob – od roku 2012 působí jako kvalifikovaný subjekt v oblasti rozvoje s provozním sídlem ve městě Palermo a se sídlem v italském městě Enna.
PRISM představuje plánovací středisko nabízející veřejným i soukromým subjektům tvorbu individualizovaných strategií a opatření pro rozvoj s cílem podporovat rozmanitost a sdílet společenské, kulturní a ekonomické zdroje místních společenství z mezinárodní perspektivy.
PRISM má bohaté zkušenosti s řízením projektů se společenským dopadem, s podáváním a koordinací návrhů na místní, evropské i mezinárodní úrovni i s poskytováním inovativních výstupů v oblasti neformálního vzdělávání a rozvoje místních společenství.

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis

 PROLEPSIS – občanskoprávní nezisková organizace Prolepsis zabývající se ochranou životního prostředí a zdravotnictvím při práci – je nevládní organizace, která se od roku 1990 věnuje lékařskému výzkumu, podpoře zdravotnictví, životnímu prostředí a zdraví při práci. Prolepsis zastává názor, že zdraví je základním právem, a od roku 1991 zastává vedoucí úlohu v oblasti zdraví při práci tím, že navrhuje a provádí různé iniciativy ohledně otázek týkajících se zdravotnictví, a věnuje se řadě oborů se zaměřením na různé cílové skupiny, jako jsou ženy, přistěhovalci, děti i politikové a další nevládní organizace i orgány s rozhodovacími pravomocemi. Působí jako koordinátor a partner ve více než 50 projektech spolufinancovaných z EU zdrojů i v řadě projektů na celostátní úrovni, a věnuje se tudíž výzkumu, aplikovaným i vzdělávacím iniciativám ve spolupráci s dalšími orgány se zaměřením na podporu zdraví, vzdělávání v oblasti zdravotnictví, výzkum ve zdravotnictví, politiku změn a řešení nerovností ve zdravotnictví. Její lidské zdroje sestávají z víceoborového týmu zkušených lékařů, odborníků na propagaci zdraví a komunikaci, statistiků, psychologů, sociologů a ekonomů, přičemž každý z nich zastává v projektech institutu různé úlohy. Organizace podporuje mezioborovou a mezinárodní spolupráci, vytváří síť spolupracovníků nejen v Řecku, ale i v dalších členských státech Evropské unie, východoevropských zemí a v USA. Více informací o organizaci Prolepsis

European University Cyprus

Evropská univerzita na Kypru (European University Cyprus EUC) byla založena v roce 2007 a vyvinula se z Cyprus College, která existovala od roku 1961. EUC nyní provozuje pět škol, konkrétně humanitní školu, školu sociálních a vzdělávacích věd, školu obchodní administrativy, vědeckou školu, lékařskou školu a právní školu, a jejím posláním je vzdělávat studenty a zajistit jim úspěšnou profesní kariéru i soukromý život a pochopit zájmy společnosti, uspokojovat je a vytvářet vědomosti prostřednictvím výzkumu a inovací.
EUC se zapojila do více než 250 projektů financovaných z různých programů a různými organizacemi, jako je Horizon2020, Erasmus+, 7. rámcový program, program celoživotního vzdělávání na období 2007-2013, generální ředitelství Evropské komise, nadace podpory výzkumu na Kypru (Cyprus Research Promotion Foundation), Organizace spojených národů, Evropská kosmická agentura, vládní úřady a další. Za uplynulé 4 roky získala univerzita více než 5,5 milionů euro ze zdrojů na výzkum. Výzkumnou činnost provádí zejména výzkumná střediska, laboratoře a další druhy speciálních organizací, jako jsou kliniky a centra inovací.(http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). EUC je jednou z cca 500 organizací v Evropě, které bylo uděleno prestižní ocenění HR Excellence in Research.

Znam i Moga - Know&Can

Sdružení Znam i Moga je nevládní organizace, která byla založena v březnu 2007 v Sofii. Zaměřuje se zejména na oblast neformálního vzdělání a na evropské projekty a programy ohledně vzdělávání, práv, spravedlnosti, občanství a mobility. Má partnery ve všech zemích EU, v Turecku, Albánii, Srbsku, Severní Makedonii a v Latinské Americe. Cíle:
●Rozvoj, příprava a provádění vzdělávacích programů k získání nových znalostí a dovedností
● Podpora účasti na vnitrostátních a mezinárodních akcích a programech
●Používání moderních metod a technologií k rozvoji neformálního vzdělávání v Bulharsku
●Školení zaměstnanců v oblasti neformálního vzdělávání
●Zajištění podpory všem tvůrčím osobám
Činnosti:
●Tvorba a řízení projektů a programů
●Účast na vnitrostátních i mezinárodních projektech, akcích a programech
● Investice do lidského kapitálu
●Mezinárodní spolupráce
● Zajištění logistické podpory při realizaci regionálních, vnitrostátních a mezinárodních akcí na sdílení zkušeností a osvědčených postupů
●Spolupráce s organizacemi a institucemi aktivními v oblasti vzdělání a vzdělávacích služeb.

Spectrum Research Centre CLG

Spectrum Research Centre (SRC) je neziskové výzkumné středisko založené s cílem vytvořit prostor, v němž mohou být výzkum a výsledky ověřovány prostřednictvím akcí na místní úrovni se zaměřením na společenský dopad. Podporujeme mladé akademiky při zkoušení a testování hypotéz z výzkumů v prostředí “skutečné laboratoře”. S růstem naší společnosti máme závazek zajistit výzkumným pracovníkům, školitelům a učitelům příležitost poskytnout jejich práci a činnosti evropskou perspektivu. Hlavními oblastmi zaměření pro SRC jsou:
• sociální politika – začlenění marginalizovaných skupin; nevědomé předsudky a jejich dopad na začlenění přistěhovalců, sociální média a xenofobie.
•politika životního prostředí – cirkulární ekonomika a ochrana stanovišť; cestovní ruch s neutrálním uhlíkovým dopadem; obchodní modelování pro cirkulární ekonomiku; komedie pro změnu klimatu.
• politika vzdělávání – rizika vzdáleného vzdělávání pro univerzitní výzkum; vážné hry k řešení vážných otázek; mezioborové vzdělávací proudy, gamifikace jako strategie zapojení digitalizované generace.

SRC je dále aktivní v rámci celé společnosti a díky odborným znalostem v oblasti místního rozvoje ve společnosti poskytuje poradenství různým organizacím v řadě hospodářských oblastí.