Tема 2 Нуждата от съживяване на рехабилитационното образование

Дигиталната грамотност ще намали рецидивизма в дългосрочен план. Обновяване на образованието на тези хора, особено когато става въпрос за запознаването им с виртуалният и дигитален свят, изглежда намалява процентите на рецидивизъм и увеличава нивата на намиране на работа.

Като цяло, това са преките и косвените ползи  от дигиталната грамотност, тясно свързани с намаляване на рецидивизма: 

  • Имайки техническо оборудване за образованието подпомагащо рехабилитацията им, освободените затворници могат да увеличат шансовете си за получаване на по-добро образование,
  • Подобряване на потенциала им за намиране на работа при освобождаване,
  • Съревнование за прилично платена работа и избягване на риска от бедност след освобождаване и цикъл на повторно затваряне,
  • Намаляване на въздействието на лишавяането от свобода по време на престоя им в затвора и най вече след освобождаването им,
  • Предотвратяване на възприемане на “затворническата култура”.

лишавяането от свобода : процес на социализация при която съкилийници възприемат негативни ценности и правила на затворническия живот