Tема 2 Какво: помислете за целите си

Трябва да знаем какво искаме да постигнем, за да можем да намерим пътя си. Както каза Сенека: „Ако човек не знае към кое пристанище плава, никой вятър не е благоприятен.

Нашите цели определят нашата посока и стратегия към нашите действия и се постигат чрез индивидуални задачи и стъпки.

Трябва да осъзнаем, че чрез поставяне на цели реализираме проактивен начин да придобием контрол над живота си. Добрите цели предполагат много критерии, два от които са най-важни:

  • целите са измерими (знаем точно индикаторите за успех – време, количество, брой,…).
  • целите са постижими (трябва да сме способни да ги постигнем).

Разумните(SMART от английски съкращения на първите думи) цели трябва да отговарят на следните въпроси:

 • КАКВО точно искате да постигнете?
  • КАК искате да го постигнете?
   • КОГА искате да го постигнете?
    • ЗАЩО искате да го постигнете?
     • Имаме ли УСЛОВИЯ, благоприятни за постигането му?

Дейност: зададете ваши собствени smart цели

Вашата задача е да отбележите поне три цели, които ще ви помогнат да постигнете своето ЗАЩО. Използвайте SMART методологията. За по-сложни цели използвайте SMART методологията, за да разделите целта на отделни стъпки и дейности, необходими за постигане на целта.

Ако все още не сте сигурни как да го направите, задайте си следните въпроси:

 • Какво трябва да направя, да променя или пропусна, за да постигна целите си?
 • Имам ли предпоставките (знания, умения, ресурси) за постигането и?
 • Ще успея ли сам да постигна целта или ще имам нужда от външна помощ?
 • Какъв е срокът за постигането и?
 • Как ще разбера моето постижение? Как мога да измеря целта?

ПРИМЕРИ:

ЦЕЛ № 1 Ще намеря нова работа като основна работа в родния ми град до 10 октомври тази година.

Дейност № 1 през следващата седмица: в понеделник ще се обадя в Бюрото по труда и ще уговоря там среща с цел намиране на работа.

Дейност № 2 през следващата седмица: от понеделник ще гледам реклами във вестници, сисания и в интернет на сайта на jobs.bg.

Дейност №3 през следващата седмица: във вторник ще разбера възможностите за получаване на свидетелство за съдимост.

ЦЕЛ № 2 Тази седмица ще практикувам йога всеки ден, след като се събудя в продължение на 30 минути.

Дейност No1 през седмицата: в понеделник ще си купя постел за йога.

ЦЕЛ №3 Всеки ден ще прекарвам поне един час със сина си в четене.

Дейност: Направете своя списък от задачи и дейности