Tема 1 Текущо образование и Професионални мотиви при брившите затворници

Образованието и обучението са ключови фактори за интеграцията на бившите затворници в обществото. Мнозинството от тях получават някои основни, но не достатъчни курсове отно лингвистични и аритметически умения.

На голям процент от бившите затворници им липсва основно образование и компетенции, като четене и писане. ИКТ/дигиталните умения също са значителна празнина в дефицита на образователна основа. В резултат на това повечето от тях се сблъскват със сериозни проблеми и ограничения както в социялния така и в професионалния си живот.

Не се взема пред вид, че 20-30% от тях имат някаква форма на неспособност за учене.

Ограниченията за бившите затворници започват по време на затворническият им режим, най сериозните от които са липсата на:

  • Основна екипировка и обучаващ персонал
  • Достъпа до интернет е като цяло осакатен.

Количественото проучване проведено от проекта RECHANCE установи, че бившите затворници приоритизират основните игитални умения като жизнено важна част от цялостното им обучение и ускоряването на рехабилитацията.

Образованието на (бивши) затворници може да се раздели на следните категории:

Общо образование (напр. Курсове по отделни предмети като математика, науки, история, чужди езици, грамотност и т.н.),

Професионално образование и обучение, целящо да им дадде знание, ноу-хау, умения и/или компетенции, изисквани в определени работни места, или като цяло на работният пазар,

Неформално обучение, което включва някои артистични и занаятчийски дейности или програми насочени към престъплението, с цел да им помогне да се справят с проблеми , като гуправление на гнева и подобни. Този вид обучение не води директно към професионална сертификация.

Трудовият пазар днес изисква по-висока степен на умения, сравнено с предишните десетилетия.

Ускоряването на дигиталнат трансформация очертава допълнителна необходимост за обучение на бившите затворници, обновяване на образованието чрез изпозлване на дигитални технологии.

И по-специално, има нарастваща нужда да се разгледа и разработи:

  • Придобивнае на по-висока степен на образование, отговаряща на текущите изисквания на трудовия пазар
  • Алтернативни образователни подходи, отразяващи реалните тенденции на работния  пазар, фокусирани върху дигитални и технически умения.

Въпреки че програмите за грамотност и/или професионално обучение на бивши затворници често не са ефективни или само частино ефективни.

Програмите за основна дигитална грамотност съществуват в някои европейски училища за втори шанс (дори и в затворите), но броят участници клоито могат да се включат е доста ограничен поради липсата на подходящо оборудване (хард и софтуеър)

🡪 Дигитализацията на системите за образование и обучение е приоритет и може да бъде само от полза и приоритет.