Tема 1 Нагаждане на текущото състояние към ИКТ уменията

Цифрови умения:

Комплекс от умения нужни за обработка на информация в компютаризирана форма.

Тези умения включват формални, неформални и стратегически умения и се определят в следните 3 нива:

  • Достъп до и изследване на дигитално съдържание,
  • Създаване на дигитално съдържание,
  • Обмяна и комуникация на дигитално съдържание.

Важно е за потребителя да развие умения за критическо мислене при достъп до дигитални ресурси  и да оцени точността на онлайн съдържаннието.

Технически (ИКТ) умения:

Комплекс от умения нужни за работа с програми и техника, както и компютърна функционалност.

Техническите, в едно с цифровите умения са неразделна част от концепцията за Дигитална Грамотност.

ИКT и дигиталните умения могат да се преподават чрез различни методи и начини:

-Училищно образование

-Образователни и обучителни програми

-Неформални инструменти и методолгии (напр. самообучение)

В днешно време добиването на тези умения може да подобри възможностите за работа и доходи.