Tема 1 Важно ли е да обучаваме професионалисти

Професионалните работници в затворите отговарят за подготовката на настоящи и бивши затворници за завръщането им. Също така, в очите на бившите и настоящи затворници професионалистите са представители на изправителната и образователнаата система.

Следователно, те трябва да имат подходящо образование и поведенческа основа, за да предадат аспирации и иновации в училищата за втори шанс и дори и в затворнически територии.

В този дух, когато става въпрос за образование на бивши затворници, професионалистите трябва да са адекватно обучени относно дигиталното образование, за да предадат това знание на обучаемите си.

Обаче, повечето обучители нямат изискваните умения , и не са способни да обновят и изградят съществени подобрения за рехабилитационното образование.

Съществена стъпка към подходяшото образование на бивши престъпници е подходящото обучение на професионалистите извън затвора

Подготовка на професионалисти за рехабилитационно дигитално образование

Подходящото и систематично обучение на професионалисти също се поддържа и насърчава от ЕС като важен етап в обновяването на образованието и интеграцията на бивши затворници.

Обучението им трябва да бъде в серия от семинаръи/уебинари, разделени на сесии, където участниците  от различни среди (организации) могат да разменят идеи. 

След завършване на опучителната програма, обучителите и професионалите  

-Ще опреснят и съживят своите ИКТ умения и дигитални компетенции,

-Ще се запознаят с хибридното и онлайн обучителни системи,

-Ще подберат образователни сфери и области давайки приоритет на придобиване на ИКТ умения,

-Ще създадат наръчници адаптирани към нуждите на техните ученици и обновявайки съществуващите,

-Ще получат специално обучение за да могат да напътстват и консултират техните ученици относно използването на ИКТ уменията в професионалните си кариери.