Тема 4 Здравна грамотност

Здравната грамотност е важен аспект на промоцията на здравето и ключов фактор за управление на заболяванията, подобряване на здравните резултати и повишаване на общата ефективност на здравните грижи.

"Свързан е с грамотността и включва знанията, мотивацията и компетенциите на хората за достъп, разбиране, оценка и прилагане на здравна информация, за да правят преценки и да вземат решения в ежедневието си относно здравеопазването, превенцията на заболяванията и промоцията на здравето, за да поддържат или подобряват качеството на живот през целия живот"
Sørensen, 2012

Защо е важно?

  • Ниската здравна грамотност е бреме за здравето:

Ниска здравна грамотност 🡪 лоши здравни резултати, по-слабо придържане към лечението, по-висока смъртност

Ниска здравна грамотност 🡪 лоша комуникация между пациента и здравния специалист

  • Пациентите с добра здравна грамотност са с 30 % по-малко склонни да бъдат повторно приети или да посетят спешното отделение

Процентът на повторните хоспитализации намалява с повишаване на здравната грамотност на пациентите

Адекватната здравна грамотност означава да можеш да:

  • Имаш остъп до здравни услуги
  • Анализираш на относителните рискове и ползи
  • Изчисляваш дозите на лекарствата
  • Общуваш с доставчиците на здравни услуги
  • Намираш валидна здравна информация