Тема 3 Справяне със стреса

 Процесът на справяне е транзакция между индивида и средата. Според транзакционния модел на стреса на Лазарус (1984 г.) съществуват четири основни компонента при справянето със стреса։

1.Първична оценка (възприемане на заплаха за благосъстоянието)

2.Вторична оценка (определяне на възможните стратегии за справяне)

3.Прилагане на мерки за справяне

4.Оценка на това дали реакцията е била ефективна, за да може лицето да се справи със стреса(ите).

Процес на справяне - първични и вторични оценки

Първична оценка։ Фолкман и др. (1984 г.) наричат първичната оценка първия етап от процеса на оценка, при който срещите се оценяват субективно, за да се види какво е заложено на карта по отношение на потенциалния риск (Perrewe & Zellars, 1999 г.), като тези оценки позволяват да се отчете влиянието на индивидуалните различия, тъй като естеството на това, което се счита за стресиращо, е индивидуално специфично (Park & Folkman, 1997 г.).

Perewee и Zellars (1999) Използване на качествени и количествени подходи за изследване на стреса в работата при различни полове и професионални групи

Park и Folkman (1997) пишат, че значението, което индивидите придават на събитията, може да бъде формирано от съществуващи убеждения, основани на тяхното глобално значение. Това са трайни убеждения и ценни цели, основани на фундаментални предположения, теории за реалността (напр. религия), самооценка, житейски опит и др. Park и Folkman (1997 г.) предлагат, че създаването на ситуационен смисъл е това, което се случва, когато глобалните убеждения и цели на индивида взаимодействат със спецификите на конкретната транзакция човек-среда, които се определят от процесите на оценяване и справяне.

Вторична оценка։ Когато ситуацията се оценява като потенциално стресираща, се появява вторична оценка, при която индивидът преценява дали потенциалната вреда може да бъде избегната или предотвратена (Park & Folkman, 1997), къде да възложи вината или заслугата и какви са бъдещите очаквания. Оценяват се потенциални действия или начини за справяне, които се основават на минал опит в справянето, личностни характеристики, лични ресурси (и вероятно глобално значение). Folkman и Lazarus (1980) описват много видове поведения за справяне и предполагат, че те могат да бъдат обобщени в две основни категории реакции на справяне: фокусирано върху проблема справяне (опити за справяне чрез по-рационални подходи от типа на решаване на проблеми) или фокусирано върху емоциите справяне (емоционално ориентирани подходи за справяне), всеки от които е подходящ в различни видове ситуации. Макар че разграничението проблемно ориентирано/емоционално ориентирано е популярно в изследванията, мнозина твърдят, че е важно справянето да се раздели на по-различни категории (много от тях се основават на работата на Фолкман и Лазарус), като например проблемно ориентирано справяне, търсене на социална подкрепа, обвиняване на себе си, пожелателно мислене и избягване (Vitaliano, Russo, Carr, Maiuro и Becker, 1985) и ориентирано към действие справяне, приспособяване, позитивно мислене, търсене на подкрепа, обвиняване на себе си и защита (Falkum, Olff и Aasland, 1997).

Dewe,P.,Cox. T. и Ferguson, E (1993). Индивидуални стратегии за справяне със стреса  

Процес на справяне

Въпросник за начините на справяне, който категоризира специфични поведения за справяне, като например։