Тема 3 Организационен конфликт

Организационният конфликт  или известен още като конфликт на работното място, се отнася до състоянието на несъгласие или неразбиране, произтичащо от действителните или възприеманите различни нужди, убеждения, ресурси и взаимоотношения между членовете на организацията. На работното място, винаги когато две или повече лица си взаимодействат, конфликтът възниква, когато мненията по отношение на някоя задача или решение са в противоречие.

Вътрешноорганизационният конфликт е свързан с конфликта между различните нива на организацията (хоризонтален е конфликтът между служителите или отделите на едно и също ниво в йерархията; вертикален е конфликтът между служителя и работодателя или друго лице на по-високо ниво в йерархията на организацията).

Вие смятате, че поне 3 почивки на ден ви правят по-продуктивни, докато работодателят ви смята, че това ви прави по-малко продуктивни. По време на работната смяна сте претърпели злополука, защото сте били уморени, а работодателят е притеснен за вашето положение и за последиците за предприятието.

Междуорганизационният конфликт  е свързана с конфликта между различните организации. Съществуват различни видове от този тип: конфликт между организации със сходни цели, регулиран от организационни правила, и конфликт между организации и правителствени/административни органи, регулиран от държавни закони..

Държавата определя минимална заплата от Х евро, а предприятието, в което работите, ви плаща по-малко от тази сума. Искате да достигнете поне минималната работна заплата, но работодателят ви не е съгласен. Един ден финансовата полиция проверява дали предприятието ви спазва всички правила и открива, че получавате по-малко от предвиденото в закона. Те налагат глоба на работодателя ви и той повишава заплащането ви след това.

Препоръки към организациите: да...

Бъдете честни

Организира на моменти конфронтацията лице в лицеs

Дава и получава обратна връзка от и за работата на екипа

Оценява представянето въз основа на усилията на екипа

Опита да открие решението, което работи най-добре за повече организации

Се вслушва в нуждите на организацията

Нива на конфликта