Тема 2 Групов конфликт

Груповият конфликт  се отнася до борбата между различни групи.

Вътрешногруповият конфликт  е свързан с конфликтите, произтичащи от взаимодействието между групите, отделите, секциите, звената и т.н..

Междугруповият конфликт е свързано с конфликт между някои или всички членове на групата и обикновено се отразява на работата на групата, тъй като ценностите, нагласите или интересите на членовете на екипа могат да се разминават.


Препоръки към групата: да...

Избягвате предизвикателни или провокативни думи

С чувство за хумор

Останете балансирани

Опитате се да съпреживеете с другите

Оценете стресовите ситуации

Бъдете готови да прощавате и да забравяте

Търсите компромис и избягвайте провокации