Тема 2 Вербална комуникация

Вербалната комуникация е свързана с езика, както писмен, така и говорим.

Като цяло, вербалната комуникация се отнася до нашата употреба на думи.

Вербалната комуникация включва звуци, думи, език и реч. Говоренето е ефективен начин за общуване и помага да изразяваме емоциите си с думи.

Вербалната комуникация е всяка комуникация, която използва език, за да предаде смисъл. Може да включва устна комуникация, като говорене с друго лице по телефона, дискусии лице в лице, интервюта, дебати, презентации и т.н. Може да включва и писмена комуникация, като писма и имейли.

Някои форми на вербална комуникация са писмена и устна комуникация.

Примери за писмена комуникация:

Писма

Писане

Изпращане на имейл

Примери за устна комуникация:

Разговори лице в лице

Реч

Радио