Тема 1 Комуникация – същност и произход

Терминът „комуникация“ произлиза от латинската дума „communicare“, означаваща да споделям, разделяме или буквално „да правим общо“.

Комуникацията може да се определи като процес, чрез който се обменя информация между индивидите.

Извършва се чрез обща система от символи, знаци или поведение.

Добрата комуникация е от съществено значение във всички области на живота, тъй като помага да се запази добрата атмосфера, която подобрява придобиването на знания и социалното включване

Ефективната комуникация се дефинира като комуникация между две или повече лица, в която предвиденото съобщение е:

Ефективното общуване означава, че вашите идеи и концепции се чуват и хората действат според тях.

Ефективното общуване означава, че сте в състояние да слушате, разбирате и предприемате действия по отношение на това, което другите хора казват.

Седемте елемента на ефективната комуникация:

Ясно

основните идеи лесно се идентифицират и разбират

Кратко

стига до същността, без да използвате ненужни думи или изображения.

Конкретно

включва конкретни примери или обяснения

Правилно

като информация, избор на думи и граматика

Кохерентна

информация, представена в логическа последователност

Пълно

когато създавате съобщение, важно е да дадете на получателя цялата информация, която му е необходима, за да следва вашата линия на разсъждение и да стигне до същите заключения, които имате.

Учтиво

вашите съобщения трябва да бъдат приятелски, професионални, внимателни, уважителни, открити и честни.