Раздел 2 Осъществяване на реакция за справяне в зависимост от индивидуалните нужди

В тази част ще бъде разгледан въпросът за това как хората се справят със стреса и как тези усилия са свързани с психологическото, социалното адаптиране и физическото здраве. При това ще се използват техники за справяне и саморегулиране.

Справянето се състои от дейности, предприети за овладяване, намаляване или толериране на изискванията на средата или интрапсихичните изисквания, възприемани като представляващи потенциална заплаха, съществуваща вреда или загуба (Lazarus & Folkman, 1984). Саморегулацията се определя като процес, чрез който хората осъзнават своите действия, променят възприятието си за тях и се опитват да контролират, насочват и коригират собствените си действия, докато се движат към или от целите си (Carver, 2001; Carver & Scheier, 1998).

Въпреки че тази част се фокусира върху предоставянето на читателите на Знания, за да разберат ролята си в управлението на стреса, да осъзнаят значението на комуникационните умения, уменията за разрешаване на конфликти, тяхното възприятие и познание за стреса и как това се отразява на действията им за управлението му. Освен това читателите ще имат възможност да научат как техните емоции, мисли и поведение влияят на действията им. Преди да прочетете съдържанието на курса, натиснете бутона с целите на обучението, за да научите повече           

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО: 

В края на този модул трябва да можете да :

  1. да признае необходимостта от разработване на цялостен подход за предотвратяване или справяне с проблемите, произтичащи от стреса.
  2. Справяне със стресовите фактори
  3. Научете биологичните фактори – Научете се как да бъдете физически здрави – Процесът “Борба или бягство
  4. Научете и разпознайте поведенческите фактори – (Премахване – Промяна – Приемане)
  5. Разпознаване на процеса на справяне
  6. Усъвършенстване на уменията за адаптация към положителното поведение, насочени към преодоляване на негативните последици от стреса.
  7. Разбиране на ролята на поведението при стрес
  8. да разберат какво представлява когнитивно-поведенческата терапия и как ще им помогне да се справят с негативните мисли
  9. Да можете да използвате техники за решаване на проблеми
  10. Йерархизирайте техните нужди и прилагайте правилните техники в зависимост от нуждите на отделния човек