Отказ от авторско право

Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. [Номер на проекта: 2020-1-CZ01-KA204-078333].

Всички аудио-визуални материали са получени свободно от безплатни онлайн платформи за стокови изображения и/или YouTube и прилагат законите за справедлива употреба, без да нарушават авторските права. Ако смятате, че авторските права са били нарушени, любезно се свържете с нас на www.rechance.eu, за да разрешим въпроса по най-добрия начин.