Партньори

Romodrom o.p.s

 Гражданско сдружение Romodrom o.p.s. е основано през 2001 г. като доброволна неправителствена организация с нестопанска цел с цел подпомагане предимно на роми. Скоро обаче установихме, че въпросът за социалното изключване засяга не само ромското население, но е много по-широк проблем и засяга много по-големи групи от населението.
Нашата основна цел е да помогнем на тези хора да намерят решения в техните трудни житейски ситуации и да укрепят техните компетенции в управлението на съдбите им. За тази цел ние предоставяме социални услуги и управляваме социални проекти. Ние сме специализирани в програми на терен, социална рехабилитация и услуги за социално активиране за семейства с деца и професионални социални консултации. Нашите социални проекти са насочени главно към консултиране на дългове, насърчаване на заетостта, жилища, грижи за деца или образование. Ние се намираме в Прага, но предоставяме помощ на хората в 8 от 14 региона на Чешката република.

Xenios Polis. Култура, наука и действие

Xenios Polis (XP) е частна изследователска институция (основана в началото на 2016 г.), състояща се от академични учители, докторанти, изследователи, много опитни преподаватели, обучители за възрастни и доброволци. XP съчетава водещите изследвания с изпълнението на европейски проекти за социално благосъстояние и предоставя висококачествен опит в области като опазване на културата, борба с бедността, различни видове увреждания, приобщаващо образование, дигитализация, равенство между половете, здравеопазване, опазване на околната среда и климата. Целта им е да дадат решения на основните обществени предизвикателства с акцент върху въпроси, касаещи уязвими социални групи (бежанци, имигранти, безработни, население с ниски доходи и др.), обучение и подкрепа. В основата на действията на XP са насърчаването на иновациите и функционалната интеграция на възможностите, предлагани от ИКТ.

Център за социални иновации - Кипър

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научни изследвания и развитие, който се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местните, националните, регионалните и глобалните субекти. Тези субекти включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски организации и образователни институции. Екипът на CSI се състои от открити, добре подготвени изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и информационно-технологични специалисти. CSI обхваща способността и капацитета за идентифициране на социалните нужди, проектиране и прилагане на адаптирани инициативи и осигуряване на устойчив растеж. Опита на екипа на CSI са в областтите на традиционното образование и електронното обучение, предприемачеството, стартиращите предприятия, иновациите, креативността, преговорите, консултантските услуги в областта на ИС, социалната отговорност, бизнес консултантските решения, анализа на данни, информационните технологии, управлението на проекти, услуги за оценка на проекти, валидиране на продукти,
обучение и компютърни игри. CSI черпи ноу-хау и умения от своята широка глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени услуги, международни организации, стартиращи фирми и обществени услуги.

Prism - Promozione Internazionale Sicilia - Mondo

PRISM е социално предприятие с нестопанска цел с мисията да създаде равни възможности за отзивчив напредък на обществата, общностите и хората – действащ като квалифициран агент за развитие, от 2012 г., със седалище в град Палермо и регистриран офис в Ена, Италия.
PRISM представлява център за съвместно планиране, отворен за публични и частни участници, за разработване на съобразени стратегии и интервенции за развитие, насочени към валоризиране на многообразието и споделяне на социалните, културните и икономическите ресурси на местните общности, от международна перспектива.
PRISM има богат опит в управлението на проекти със социално въздействие, подаване и координация на местни, европейски и международни предложения, както и предоставя иновативни резултати, свързани с неформалното образование и развитието на общността.

Astiki Mikerdoskopiki Etaireia Prolipsis

 Институт ПРОЛЕПСИС – е гражданскоправна организация с нестопанска цел за превантивна екологична и трудова медицина. Институт ПРОЛЕПСИС – е неправителствена организация, активна в областта на медицинските изследвания, промоцията на здравето, околната среда и здравето на труда от 1990 г. Със силна вяра в здравето като основно право, ПРОЛЕПСИС пое водеща роля в областта на общественото здраве от 1991 г., като проектира и изпълнява инициативи по различни здравни проблеми и в различни сектори, насочени към широк кръг от аудитории, като жени, мигранти, деца, както и политици , други неправителствени организации и лица, вземащи решения. Като координатор и партньор в над 50 съфинансирани от ЕС и многобройни национални проекти, Prolepsis реализира изследователски, приложни и образователни инициативи в сътрудничество с други институции, насочени към насърчаване на здравето, здравно образование, медицински изследвания, промяна на политиката и справяне с неравенствата в здравеопазването. Неговите човешки ресурси се състоят от мултидисциплинарен опитен екип от лекари, специалисти по укрепване на здравето и комуникацията, статистици, психолози, социолози и икономисти, всеки от които изпълнява отделни роли в проектите на института. Освен това Институтът насърчава интердисциплинарното и международно сътрудничество, създавайки мрежи за сътрудничество не само в Гърция, но и в държавите-членки на Европейския съюз, страните от Източна Европа и САЩ. Научете повече за Prolepsis Institute

Европейски университет Кипър

Европейският университет в Кипър (EUC) е основан през 2007 г. на базата на Кипърския колеж, създаден през 1961 г. Днес EUC управлява пет департамента, а именно по хуманитарни, социални и образователни науки, департамент по бизнес администрация, наечен дпартамент, медицински и юридически департаменти, с мисията да обучава студенти за успешна кариера и постижения в живота, да разбират и обслужват нуждите на обществото и да създават знания чрез научни изследвания и иновации.
EUC е участвал в повече от 250 проекта, финансирани от редица програми и организации като Хоризонт 2020, Еразъм +, Седма рамкова програма, Програма за обучение през целия живот 2007-2013, на Генерални дирекции на Европейската комисия, Кипърската фондация за насърчаване на научните изследвания, ООН, Европейска космическа агенция, държавни органи и други. През последните 4 години университетът е натрупал над 5,5 милиона евро финансиране за научни изследвания. Изследователската дейност се извършва предимно от редица изследователски центрове, лаборатории и други видове специализирани среди, като клиники и иновационни центрове (http://euc.ac.cy/en/research/research-centers). EUC е една от около 500 организации в Европа, на които е присъдена значката на ЕС „HR Excellence in Research“ (Отлични човешките ресурси в научните изследвания).

Сдружение Знам и Мога

 Сдружение Знам и Мога е неправителствена организация, създадена през март 2007 г. в София. Работи основно в областта на неформалното образование и по европейски проекти и програми в областта на образованието, правата, правосъдието, гражданството и мобилността. Има партньори във всички страни от ЕС, Турция, Албания, Сърбия, Северна Македония, Латинска Америка.
Цели:
● Разработване, предоставяне и прилагане на образователни програми за придобиване на нови знания и умения
● Насърчаване на участието в национални и международни събития и програми
● Прилагане на съвременни методи и техники за развитие на неформалното образование в България
● Обучение на персонал в неформалното образование
● Осигуряване на подкрепа за всички креативни хора
Дейности:
● Разработване и управление на проекти и програми
● Участие в национални и международни проекти, събития и програми
● Инвестиране в човешки капитал
● Международно сътрудничество
● Осигуряване на логистична подкрепа за провеждане на регионални, национални и международни събития за обмен на опит и добри практики
● Сътрудничество с организации и институции, работещи в областта на образованието и образователните услуги.

Spectrum Research Centre CLG

Центърът за изследвания Spectrum (SRC) е изследователски център с нестопанска цел, създаден, за да създаде място, където научните и образователни достижения могат да бъдат валидирани чрез местни действия, фокусирани върху въздействието върху общността. Ние подкрепяме младите учени да изпробват и тестват своите изследователски хипотези в средата на „жива лаборатория“. Тъй като компанията се разраства, ние се ангажираме да предоставяме на изследователи, обучители и педагози възможности да дадат на работата и практиките си европейска перспектива. Основните области на фокус на политиката за СРС са:
• Социална политика – интеграция на маргинализирани групи; несъзнателно пристрастие и неговото въздействие върху интеграцията на мигранти; социални медии и ксенофобия.
• Екологична политика – кръгова икономика и опазване на местообитанията; въглероден неутрален туризъм; бизнес моделиране за кръгови икономики; комедия за изменението на климата.
• Образователна политика – заплахата от дистанционно образование за университетските изследвания; сериозни игри за решаване на сериозни проблеми; междусекторни потоци на финансиране за образование, геймификация като стратегия за ангажиране на местните програмисти.

SRC is also active in the wider community and due to the expertise in local development within the company it provides consultancy services to a wide range of organizations right across the economic landscape.