За проекта

RECHANCE

Осигуряване на подходи за рехабилитация на бивши затворници за личностно развитие и ШАНСове за влизане в обществото.

Важно е да се премахнат стигмата и дискриминацията, които отхвърлят изолирани членове на обществото, такива като бивши затворници. Проектът RECHANCE се фокусира върху методи за реинтеграция за личностното, социалното и професионалното развитие. Бившите затворници могат да бъдат реинтегрирани в обществото и да станат активни граждани чрез достъп до подкрепа, която насърчава положително подобряване на самочувствието и увереността.

RECHANCE предлага ресурси, инструменти и програми за обучение, които работят за овластяване на бивши затворници и борба със социалните препятствия, пред които са изправени поради заклеймяването и социалното отхвърляне. По време на проекта RECHANCE партньорите по проекти от България, Кипър, Чехия, Гърция, Ирландия и Италия работят с бивши затворници, за да предложат учебни програми, ресурси и инструменти, които да ги подкрепят при реинтеграцията им в обществото в личен, социален, и професионални план.

Проектът RECHANCE предоставя учебна програма, инструментариум с компоненти за обучение, цифрови инструменти за обучение и Наръчник с насоки за адаптация, който предлага различни ресурси за бившите затворници. Чрез тези инструменти и платформа за електронно обучение, целевата група ще може да подобри своите компетенции в развитието на житейски умения, ИКТ умения, комуникация, работа в мрежа, управление на стреса, отговорност, управление на времето, разрешаване на конфликти и социално оцеляване.

Цели

Осигуряване на бившите затворници умения и знания, които са от съществено значение за тяхното личностно развитие и социално връщане в обществото.

Овластяване с отражение на нуждите от реалния живот и компетенции за социалните им взаимодействия.

Насърчаване на техния процес на рехабилитация чрез персонализирани учебни материали, инструменти и ресурси.

Подобряване на капацитета на обучителите за това как да развият житейски умения сред тази обучаваща се група чрез иновативни решения и приобщаващи педагогически парадигми.

За обучителите определяне на ясен и всеобхватен подход за обучение за справяне с разнообразния произход и индивидуалните нужди на бивши затворници.

игитализиране на учебното съдържание, за да се повиши качеството на предоставяното образование за възрастни за тази целева група.

Резултати

O1

Учебна програма и инструменти за обучение.

O2

Цифрови инструменти за обучение.

O3

Наръчник с насоки за адаптиране.

Целеви групи